krst

Sviatosť krstu

Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je duch (Jn 3,5-6)

Krst detí

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
 • o vyslúženie krstu môže požiadať jeden s rodičov dieťaťa (ak ešte nedovŕšilo 14. rok života). Pokiaľ nebývate v našej farnosti musíte doložiť dovolenie svojho vlastného farára – licenciu ku krstu.

ČO JE POTREBNÉ, AK CHCETE POŽIADAŤ O VYSLÚŽENIE SVIATOSTI KRSTU?

 • navštíviť kňaza na farskom úrade aspoň týždeň vopred
 • musí existovať opodstatnená nádej, že dieťa bude nielen pokrstené, ale aj vychovávané v katolíckom náboženstve
 • absolvovať prípravu ku sviatosti krstu
 • pre dieťa zadovážiť krstnú sviecu a krstnú košieľku

KTO MÔŽE BYŤ KRSTNÝM RODIČOM?

 • má byť určený samotným krstencom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je krstenec ešte dieťa) a má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
 • starší ako 16 rokov
 • pokiaľ je ženatý, manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade
 • má byť praktizujúcim kresťanom
 • nemôže to byť otec alebo matka krstenca
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, alebo nespĺňa podmienky krstného rodiča, nemôže byť krstným rodičom, len svedkom krstu

Čo je krst? 

Krst (po latinsky baptismus) podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krstiť je po grécky baptizein‚ čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. „Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie“.

Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. „Tento kúpeľ sa volá osvietením‚ lebo tí, čo dostávajú toto [katechetické] poučenie, sú duchovne osvietení…“ Keďže pokrstený prijal v krste Slovo, „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého“, „po osvietení“ sa stal „synom svetla“, ba sám sa stal „svetlom“.

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ,ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“