krst

Sviatosť manželstva

 

“A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.” (Mt 19,6) 

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval Cirkev (KKC 1661).

Základné informácie 

 • Manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí.
 • Manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade).
 • Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti.
 • Pokiaľ žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu).
 • Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); Cirkev chce im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte kontaktovať svojho správcu farnosti.

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva? 

 • Navštíviť kňaza na farskom úrade, tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva (kratšie len z oprávnených dôvodov).
 • Predložiť: krstné listy snúbencov, ak ste neboli pokrstený v našej farnosti (nie staršie ako tri mesiace), potvrdenú zápisnicu z matriky mestského úradu (na úrad je potrebné doložiť občianske preukazy a rodné listy snúbencov).
 • Pri prvom stretnutí sa spisuje cirkevná zápisnica a dohodne sa priebeh predmanželskej prípravy.

Niektoré dôležité poznámky 

 • Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku).
 • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa o ktorý požiada farár.
 • Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením diecézneho biskupa o ktoré požiada farár.

V obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:

 • Katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere.
 • Nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky.

Príprava na manželstvo

Pri prvom stretnutí si so snúbencami dohodneme priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo.

Príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí so snúbencami, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva.Odporúčame vám “Kurzy prípravy na manželstvo pre tých, ktorí majú takú možnosť…”. Bližšie informácie nájdete na stránke www.domanzelstva.sk.