Kostol sv. Kataríny

Po vzniku mesta roku 1328, ako opevneného útvaru, sa postupne formovala jeho dominanta – hrad, ktorý bol určitý čas aj sídlom komorského grófa, ako zástupcu kráľovskej pokladnice. Tak vznikol súbor stavieb, vzájomne spojený dvojitým opevnením, v strede s gotickým kostolom, zasväteným patrónke mesta sv. Kataríne Alexandrijskej. Vznikol prestavbou starého objektu zo 14. storočia, prípadne i rozsiahlej obytnej budovy. Kostol je dvojloďový s neogotickým interiérom. V 15. storočí k nemu pristavili veľké presbytérium zaklenuté sieťovou klenbou. Na bočnom oltári je umiestnená socha madony z 15. – 16. storočia, v zadnej časti lode sa nachádzajú tri drevené gotické plastiky svätíc a baroková kamenná plastika od Dionýza Stanetiho. S obdobia renesancie je zachovaný toskánsky stĺp kazateľnice, ako aj krstiteľnica kalichovitého tvaru z ružového mramoru zo 16. storočia z dnes už nejestvujúceho kostola Panny Márie. Z toho istého kostola pochádza aj socha Panny Márie z prelomu 15. – 16. storočia umiestnená na neogotickom oltári z konca 19. storočia. V rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Počas nej bol v kostole sv. Kataríny inštalovaný moderný orgán, jeden z najkvalitnejších nástrojov na Slovensku. Orgán je využívaný nielen počas bohoslužieb, ale aj pre potreby múzea, ktoré pravidelne organizuje orgánové koncerty popredných domácich i zahraničných interpretov.